Administracinė informacija

Atgal


Viešieji pirkimai

Informacija ruošiama...

Tarnybiniai automobiliai
 1. VW Golf,   Valst. Nr.DOK822
 2. Mercedes Benz Sprinter 316, Valst. Nr.JBP202
 3. Iveco Daily  50C18, Valst. Nr.JSN284
 4. Iveco Daily  50C18, Valst. Nr.KJH051
Dienos centro "Šviesa" direktorės 2019 metų veiklos vertinimo užduotys

Biudžetinė įstaiga dienos centras „Šviesa“

Direktorė Jūratė Tamašauskienė

2019-01-31 Nr. A290-29/19(3.4.40-PD2)

2019 METAIS PLANUOJAMI REZULTATAI

 

Užduotys

Siektini rezultatai

Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis vadovas vertins, ar nustatytos užduotys yra įvykdytos)

2.1. Įdiegtos Europos socialinių paslaugų kokybės EQUASS užtikrinimo sistema

2.1.1. Išorės audito rekomendacijų įgyvendinimas

Europos socialinių paslaugų kokybės EQUASS  sertifikatas.

Iki 2019-04-30

2.2. Centro darbuotojų išsaugojimo politikos įgyvendinimas

2.2.1. Darbuotojų motyvacijos ir kokybės  kultūros tyrimas

Kokybės kultūros ir motyvacijos tyrimo rezultatų analizė ir tobulinimo priemonių įgyvendinimas iki 2019-11-30

2.3.Patikimų paslaugų teikimo rezultatų planavimas, identifikavimas, fiksavimas, vertinimas

2.3.1. Identifikuoti matuojamų rezultatų sąrašą.

Aiškiai apibrėžti rezultatų rodiklius.

Atlikti objektyvų rezultatų matavimą.

Identifikuotų rezultatų (sąrašo), gautų iš patikimų duomenų, įforminimas grafine išraiška.  

 

Paslaugų gavėjų, jų tėvų, darbuotojų supažindinimas su centro paslaugų teikimo (veiklos) rezultatais.

2.4. Centro paslaugų teikimo  nuolatinės tobulinimo sistemos įgyvendinimas

2.4.1. Įgyvendinti visus Centro teikiamų paslaugų kokybės tobulinimo ir užtikrinimo etapus.

 

Etapų rodikliai:

Paslaugų teikimo procesuose:

 • Kokybės politika ir strategija.
 • Metinis planas.
 • Paslaugų gavėjų poreikių ir lūkesčių patenkinimas.
 • Teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimas..

Analizė:

 • Rezultatų analizė.
 • Vidaus auditas (įsivertinimas).
 • Būsimų paslaugų gavėjų, personalo, finansuotojų ir suinteresuotųjų šalių poreikių identifikavimas.
 • Lyginimasis su kitais paslaugų teikėjais

Tobulinimo veiksmai:

 • Tobulinimo ir mokymosi  veiksmų planas
 • Gerinimas (inovacijos, technologijos, nauji metodai).  

2.5. Vilniaus miesto bendruomenės pozityvaus požiūrio į asmenis su proto negalia formavimas

2.5.1. Įgyvendinti asmenų su proto negalia integracijos į visuomenę priemones, pabrėžiančias šių asmenų galias ir gebėjimus 

Iki 6 renginių  suorganizavimas už Centro ribų.

2.6. Pajamų iš Centro patalpų panaudojimo padidinimas.

 

2.6.1. Centro patalpų nuomos  galimybių analizė

Sugeneruota iki 3000 Eur pajamų. Iki 2019-12-31

 

3.   Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti neigiamos įtakos šių užduočių įvykdymui)

3.1. Susidariusios  Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės