Apie mus

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, Vilniaus miesto savivaldybė viena pirmųjų šalyje įsiklausė į šeimų, auginančių vaikus su intelekto negalia, problemas ir kurdama demokratinio miesto bendruomenę, 1992 m. įsteigė dienos centrą. 

Dienos centras „Šviesa“ (toliau - Centras) yra Vilniaus m. savivaldybės dienos socialinės globos paslaugas teikianti įstaiga suaugusiems (nuo 18 metų) asmenims, turintiems intelekto negalią (toliau - lankytojai). Centrą lanko 72 lankytojai, turintys gilią bei vidutinę intelekto negalią, autizmo spektrą, psichomotorinius vystymosi sutrikimus ir kompleksinę negalią, sergantys epilepsija, cerebraliniu paralyžiumi.
Centre siekiama sudaryti sąlygas lankytojams lavinti kasdieninio gyvenimo įgūdžius, pagal galimybes dirbti, atskleisti savo galias, bendrauti ir dalyvauti bendruomenės gyvenime.
Centre veikia muilo, suvenyrų, žvakių, žolelių (vaistažolių), alternatyvios komunikacijos knygų gamybos, maisto gaminimo, siuvimo, socialinio dalyvavimo ir teisių išmanymo įgūdžių dirbtuvės; keramikos, tekstilės, dailės, muzikos, sporto, ergoterapijos užimtumai, lengvai suprantamos kalbos tekstų vertinimo darbinė veikla. Dienos centro lankytojams sudaromos sąlygos dalyvauti įtraukiuose veiklose - konferencijose, bendruomeniniuose renginiuose, mokyklose, parodose, kelionėse.
Centre teikiamos trumpalaikės socialinės globos paslaugos. Centre darbuotojai siekia sukurti tokią aplinką, kurioje žmogus su negalia galėtų būti saugus, jaustųsi priimtas, suprastas ir laimingas.
 


Apie Dienos centrą „Šviesa“ (tekstas lengvai suprantama kalba)

Tekstus lengvai suprantama kalba parengė:

Jurgita Šidlauskienė

Tekstus vertino: 

Birutė Pocevičiūtė Ir Justina Markevičiūtė

Tekstų vertinimą koordinavo: 

Jurgita Šidlauskienė

Paveikslėlių ir nuotraukų šaltinis:

"Boardmaker" programinė įranga ir

Dienos centro „Šviesa“ nuotraukos

Aurelijaus Krupavičiaus piešiniai


 

    

Tekstas lengvai suprantama kalba

apie Dienos centrą „Šviesa“.

 

     

Dienos centras "Šviesa"

buvo atidarytas 1992 metais.

 

   

Dienos centras "Šviesa" yra Vilniuje,

Užupyje.

   

Dienos centrą gali lankyti žmonės

nuo 18 metų ir kurie turi:

- intelekto negalią,

- kompleksinę negalią.

Intelekto negalia - kai žmogui sunkiau

suprasti, mokytis, prisiminti dalykus;

Kompleksinė negalia - kai žmogus turi 

daugiau nei vieną sveikatos problemą.

   

   

Dienos centre tu gali atlikti užduotis pats

arba jeigu tau reikia pagalbos,

tau galės padėti:

- darbuotojas,

- kiti centro lankytojai.

   

Dienos centre tu gali rinktis

tokias veiklas:

    dirbtuves
    keramiką
    sportą
    ergoterapiją
    dailę
    teatrą
    muziką
   

lengvai suprantamos kalbos

tekstų vertinimą

    tekstilę
   

Mums labai svarbu,

kad Centre tu būtum

saugus ir laimingas.

Dienos centro „Šviesa“ vizija

– asmenys, turintys intelekto ir kompleksinę negalią, įgalinti visaverčiam bendruomeniniam gyvenimui humaniškoje visuomenėje.

          

Tekstas lengvai suprantama kalba

Dienos centro „Šviesa“ vizija

   

Asmenims, turintiems

intelekto ir kompleksinę negalią,

sudaryti sąlygas:

- dalyvauti bendruomenėje,

- jaustis lygiaverčiais

  visuomenės žmonėmis.

Lygiavertis - tai toks žmogus,

kuris turi tokias pat teises, pareigas ir galimybes kaip ir kiti žmonės.

Vizija - tai, ką organizacija stengiasi daryti, 

kad ateityje būtų geriau.

Dienos centro „Šviesa“ misija

teikti auštos kokybės dienos ir trumpalaikės socialinės globos  paslaugas bendruomeninėje aplinkoje;

sukurti lankytojų galių ir gebėjimų realizavimo sąlygas;

bendrai kurti humanišką visuomenę.

     

Tekstas lengvai suprantama kalba

Dienos centro „Šviesa“ misija

   
  
-  teikti aukštos kokybės 
  socialinės globos paslaugas;
 
-  leisti lankytojams daryti tai,
  ką jie gali daryti geriausiai;


-  kartu kurti draugišką visuomenę.

Socialinė globa - tai pagalba žmonėms, 

kuriems reikia pagalbos dėl negalios.


Misija - tai, ką organizacija daro ir 
kokios vertybės yra dienos centre „Šviesa“. 

Dienos centro „Šviesa“ paslaugų gavėjai,

jų Seniūnų tarybos sprendimu

vadinami lankytojais. 

  

Dienos centro „Šviesa“ bendruomenės nariai yra:

  •  lankytojai,
  •  lankytojų šeimos nariai ir globėjai,
  •  darbuotojai,
  •  savanoriai.

Dienos centro „Šviesa“ vertybės
    

Tekstas lengvai suprantama kalba

Dienos centro „Šviesa“ vertybės

  

Pagarba - tai kai elgiamės

su kitu žmogumi pagarbiai.

Elgtis pagarbiai reiškia, kad:

- turime išklausyti kitų žmonių nuomonės; 

- turime elgtis draugiškai.

      

Unikalumas - tai reiškia, kad

kiekvienas žmogus yra skirtingas

ir tai yra gerai.

   

Lygios galimybės - tai reiškia,

kad visi žmonės turi turėti

tokias pačias teises ir galimybes.

                      

Apsisprendimo teisė - tai kai kiekvienas žmogus

gali rinktis ir priimti sprendimus pats.

                      

Galios ir potencialas - tai kai kiekvienas žmogus

gali siekti savo tikslų ir daryti tai, 

ką moka daryti geriausiai.

                      

Visavertis dalyvavimas - kuomet visi ir visur

gali dalyvauti.

                      

Atvirumas visuomenei - tai kuomet dalinamės

savo patirtimis su kitais žmonėmis.

                         Kokybė - tai kuomet darbą atliekame gerai.
                      

Atsakingumas - tai, kai mes atsakome už tai,

ką darome, ir siekiame geriausio rezultato.

                      

Kūrybiškumas - tai, kai randame

naujus ir įdomius būdus spręsti problemoms.

                      

Profesionalumas - tai, kai mes gerai atliekame

savo darbą, turime žinių apie darbą kurį atliekame ir elgiamės gerai.Ilgalaikiai (strateginiai) tikslai
   

Plėsti ir tobulinti 

socialinės globos paslaugas asmenims,

turintiems vidutinę ir sunkią

intelekto ir kompleksinę negalią,

atsižvelgiant į kintančius

Centro bendruomenės narių poreikius,

Lietuvos Respublikos

vykdomą socialinę politiką,

Vilniaus miesto savivaldybės

keliamus reikalavimus.

   

Užtikrinti asmenims:

  • prasmingą veiklą dienos metu;
  • siekti ugdyti, palaikyti jų savarankiškumą;
  • gerinti gyvenimo kokybę;
  • sudaryti sąlygas pilnavertiškai dalyvauti bendruomenės gyvenime.
   

Formuoti 

demokratinės visuomenės humanišką požiūrį

į asmenis, turinčius intelekto ir kompleksinę negalią.


Ilgalaikiai kokybės užtikrinimo ir tobulinimo tikslai
     

Vykdyti pokyčius pagal lankytojų,

jų artimųjų/globėjų, darbuotojų,

suinteresuotų šalių, finansuotojo 

poreikius ir vidaus bei išorės

paslaugų kokybės vertinimus 

bei pasiektus paslaugų,

teikimo rezultatus.

     

              

Nuolat tobulinti ir atnaujinti

paslaugų teikimo metodus, 

taikyti inovacijas.

   

Nuolat gerinti fizinę ir informacinę

dienos centro aplinką, 

vadovaujantis maksimalaus saugumo

ir universalaus dizaino principais.

       

Gerinti paslaugų teikimo

kokybės kultūrą.

           

Nuolat tobulinti personalo,

ypač lankytojams tiesiogiai teikiančių paslaugas

specialistų, kvalifikaciją ir profesionalumą.

              

Telkti Centro bendruomenę

bendram darbui.

             

Puoselėti ryšius su Centro socialiniais

partneriais,Užupio bendruomene,

įvertinti jų poreikius,lūkesčius

ir atsakingai į juos reaguoti.Dienos centro „Šviesa“ vadovybė įsipareigoja
   

Skirti pakankamus išteklius

Centro veiklos tikslams

ir kokybės politikai įgyvendinti. 

   

Visą Centro bendruomenę

telkti kokybės politikai įgyvendinti,

ją išaiškinti kitoms 

suinteresuotoms šalims.

Į politikos vykdymą įtraukti

ir socialinius partnerius. 

Kiekvienais metais peržiūrėti

kokybės politikos

tikslų ir uždavinių įgyvendinimą. 

   

Sudaryti sąlygas,

kad lankytojams ir jų

šeimos nariams

teikiamos socialinės paslaugos

būtų kokybiškos ir saugios.

   

Sudaryti sąlygas

nuolatiniam darbuotojų mokymuisi

ir profesiniam tobulėjimui.

   

Atpažinti

        darbuotojų gebėjimus

        ir stiprinti motyvaciją.

   

Palaikyti ir skatinti

gerus bendruomenės narių 

tarpusavio santykius,

skatinti jų iniciatyvą ir pasiūlymus.

   

Su dienos centro „Šviesa“

kokybės politika yra susipažinę

visi Centro bendruomenės nariai.

Ji yra prieinama visiems.

Visi bendruomenės nariai siekia, 

kad jų veikla atitiktų

kokybės politikos nuostatas.