Apie mus

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, Vilniaus miesto savivaldybė viena pirmųjų šalyje įsiklausė į šeimų, auginančių sutrikusio intelekto vaikus, problemas ir kurdama demokratinio miesto bendruomenę, 1992 m. įsteigė dienos centrą asmenims, turintiems intelekto negalią. 

Dienos centras „Šviesa“  yra Vilniaus m. savivaldybės dienos socialinės globos įstaiga sutrikusio intelekto asmenims nuo 18 metų. Centrą lanko 72 asmenys, turintys gilią bei vidutinę intelekto negalią, psichomotorinius vystymosi, autizmo sutrikimus ir kompleksinę negalią, sergantys epilepsija, cerebraliniu paralyžiumi.
Centre siekiama sudaryti sąlygas lankytojams lavinti kasdieninio gyvenimo įgūdžius, pagal galimybes dirbti, atskleisti savo galias, bendrauti ir dalyvauti bendruomenės gyvenime.
Centre veikia žvakių, arbatų, alternatyvios komunikacijos knygų gaminimo, mokomosios virtuvės, socialinio dalyvavimo dirbtuvės; keramikos, tekstilės, dailės, muzikos, sporto, ergoterapijos užimtumai, lengvai suprantamos kalbos tekstų vertinimo darbinė veikla. Dienos centro lankytojams sudaromos sąlygos dalyvauti integracinėse veiklose - konferencijose, bendruomeniniuose renginiuose, mokyklose, parodose.
Centre teikiamos trumpalaikės socialinės globos paslaugos. Centre darbuotojai siekia sukurti tokią aplinką, kurioje žmogus su negalia galėtų būti saugus, jaustųsi priimtas, suprastas ir laimingas.

 

Tekstas lengvai suprantama kalba

Apie dienos centrą "Šviesa"

Dienos centras "Šviesa"

buvo atidarytas 1992 metais

Dienos centras "Šviesa" yra Vilniuje,

Užupyje

Dienos centrą gali lankyti žmonės

nuo 18 metų ir kurie turi:

- intelekto negalią,

- kompleksinę negalią.

Intelekto negalia - kai žmogui sunkiau

suprasti, mokytis, prisiminti dalykus;

Kompleksinė negalia - kai žmogus turi 

daugiau nei vieną sveikatos problemą

Dienos centre tu gali atlikti užduotis pats

arba jeigu tau reikia pagalbos,

tau galės padėti:

- darbuotojas,

- kiti centro lankytojai

Dienos centre tu gali rinktis

tokias veiklas:     

dirbtuves

tekstilę

 

 

keramiką

 

sportą

ergoterapiją

dailę

teatrą

muziką

lengvai suprantamos kalbos

tekstų vertinimą

Mums labai svarbu,

kad centre tu būtum

saugus ir laimingas.

Tekstą lengvai suprantama kalba parengė:

Jurgita Šidlauskienė

Tekstą vertino: 

Birutė Pocevičiūtė Ir Justina Markevičiūtė

Teksto vertinimą koordinavo: 

Jurgita Šidlauskienė

Paveikslėlių ir nuotraukų šaltinis:

"Boardmaker" programinė įranga ir

dienos centro "Šviesa" nuotraukos

 
 


Dienos centro „Šviesa“ vizija

         

 

Tekstas lengvai suprantama kalba

Dienos centro "Šviesa" vizija

   

Asmenims, turintiems

intelekto ir kompleksinę negalią,

sudaryti sąlygas:

- dalyvauti bendruomenėje,

- jaustis lygiaverčiais

  visuomenės žmonėmis.

Lygiavertis - tai toks žmogus,

kuris turi tokias pat teises, pareigas ir

galimybes kaip ir kiti žmonės.

Vizija - tai, ką organizacija stengiasi daryti, 

kad ateityje būtų geriau

Tekstą lengvai suprantama kalba parengė: Jurgita Šidlauskienė
Tekstą vertino: Justina Markevičiūtė
Paveikslėlis: Aurelijaus Krupavičiaus piešinys

Dienos centro „Šviesa“ misija

   

          

 
Tekstas lengvai suprantama kalba 
Dienos centro "Šviesa" misija
 

  
- teikti aukštos kokybės 
  socialinės globos paslaugas;
 
- leisti lankytojams daryti tai,
  ką jie gali daryti geriausiai;


- kartu kurti draugišką visuomenę.

Socialinė globa - tai pagalba žmonėms, 

kuriems reikia pagalbos dėl negalios.


Misija - tai, ką organizacija daro ir

kokios vertybės yra dienos centre "Šviesa"        
                                                    

     

Dienos centro „Šviesa“ paslaugų gavėjai,

jų Seniūnų tarybos sprendimu

vadinami lankytojais. 

  

Dienos centro „Šviesa“ bendruomenės nariai yra:

  •  lankytojai,
  •  lankytojų šeimos nariai ir globėjai,
  •  darbuotojai,
  •  savanoriai.

Tekstą vertino Justina Markevičiūtė

Tekstą lengvai suprantama kalba parengė ir teksto vertinimą koordinavo

Jurgita Šidlauskienė

Paveikslėlis:  Aurelijaus Krupavičiaus piešinys

Dienos centro „Šviesa“ vertybės

            

Tekstas lengvai suprantama kalba

Dienos centro "Šviesa" vertybės


                                                                                    

Pagarba - tai kai elgiamės

su kitu žmogumi pagarbiai.

Elgtis pagarbiai reiškia, kad:

- turime išklausyti kitų žmonių nuomonės,

- turime elgtis draugiškai  

 

Unikalumas - tai reiškia, kad

kiekvienas žmogus yra skirtingas

ir tai yra gerai

Lygios galimybės - tai reiškia,

kad visi žmonės turi turėti

tokias pačias teises ir galimybes

Apsisprendimo teisė - tai kai kiekvienas žmogus

gali rinktis ir priimti sprendimus pats

Galios ir potencialas - tai kai kiekvienas žmogus

gali siekti savo tikslų

ir daryti tai, ką moka daryti geriausiai

Visavertis dalyvavimas - kuomet visi ir visur

gali dalyvauti

Atvirumas visuomenei - tai kuomet dalinamės

savo patirtimis su kitais žmonėmis

Kokybė - tai kuomet darbą atliekame gerai

 

Atsakingumas - tai, kai mes atsakome už tai,

ką darome, ir siekiame geriausio rezultato 

Kūrybiškumas - tai, kai randame

naujus ir įdomius būdus spręsti problemoms

Profesionalumas - tai, kai mes gerai atliekame

savo darbą, turime žinių apie darbą kurį atliekame

ir elgiamės gerai
Ilgalaikiai (strateginiai) tikslai
                                                    
                                                                                                                                               

Plėsti ir tobulinti 

socialinės globos paslaugas asmenims,

turintiems vidutinę ir sunkią

intelekto ir kompleksinę negalią,

atsižvelgiant į kintančius

Centro bendruomenės narių poreikius,

Lietuvos Respublikos

vykdomą socialinę politiką,

Vilniaus miesto savivaldybės

keliamus reikalavimus.

                         

Užtikrinti asmenims:

  • prasmingą veiklą dienos metu,
  • siekti ugdyti, palaikyti jų savarankiškumą,
  • gerinti gyvenimo kokybę;
  • sudaryti sąlygas pilnavertiškai dalyvauti bendruomenės gyvenime
  

                                                

Formuoti

demokratinės visuomenės

humanišką požiūrį

į asmenis,

turinčius intelekto

ir kompleksinę negalią.

Ilgalaikiai kokybės užtikrinimo ir tobulinimo tikslai
                                                       

Vykdyti pokyčius pagal lankytojų,

jų artimųjų/globėjų, darbuotojų,

suinteresuotų šalių, finansuotojo 

poreikius ir vidaus bei išorės

paslaugų kokybės vertinimus 

bei pasiektus paslaugų,

teikimo rezultatus.                                                                                                                  

                                            

           

        

                                                                                                                                        

Nuolat tobulinti ir atnaujinti

paslaugų teikimo metodus, 

taikyti inovacijas.

                       

                                                     

Nuolat gerinti fizinę ir informacinę

dienos centro aplinką, 

vadovaujantis maksimalaus saugumo

ir universalaus dizaino principais.

                                                                                                                             

               

                                                                                                                              

Gerinti paslaugų teikimo kokybės kultūrą.

               

                                                                                                                              

Nuolat tobulinti personalo, ypač

lankytojams tiesiogiai teikiančių paslaugas

specialistų, kvalifikaciją ir profesionalumą.

              

                                                                                                                              

Telkti Centro bendruomenę bendram

darbui.

              

                                                                                                                              

Puoselėti ryšius su Centro socialiniais

partneriais,Užupio bendruomene,

įvertinti jų poreikius,lūkesčius

ir atsakingai į juos reaguoti.


Dienos centro „Šviesa“ vadovybė įsipareigoja

                                                

Skirti pakankamus išteklius

Centro veiklos tikslams

ir kokybės politikai įgyvendinti. 

         

                                                                                                                            

Visą Centro bendruomenę

telkti kokybės politikai įgyvendinti,

ją išaiškinti kitoms 

suinteresuotoms šalims.

Į politikos vykdymą įtraukti

ir socialinius partnerius. 

Kikevienais metais peržiūrėti

kokybės politikos

tikslų ir uždavinių įgyvendinimą. 

                                   

             

           

       

          ,

               

Sudaryti sąlygas,

kad lankytojams ir jų

šeimos nariams

teikiamos socialinės paslaugos

būtų kokybiškos ir saugios.

 

               

              

                                     

                                                  

                                                                                                                                   

Sudaryti sąlygas

nuolatiniam darbuotojų

mokymuisi ir profesiniam tobulėjimui.

                                                                                                

                         

         

                                                                                                Atpažinti darbuotojų gebėjimus

ir stiprinti motyvaciją. 

  

                       

             

                                                                                                                             

Palaikyti ir skatinti

gerus bendruomenės narių 

tarpusavio santykius,

skatinti jų iniciatyvą ir pasiūlymus.

                                   

Su dienos centro „Šviesa“

kokybės politika yra susipažinę

visi Centro bendruomenės nariai.

Ji yra prieinama visiems.

Visi bendruomenės nariai siekia, 

kad jų veikla atitiktų

kokybės politikos nuostatas.