Apie mus

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, Vilniaus miesto savivaldybė viena pirmųjų šalyje įsiklausė į šeimų, auginančių sutrikusio intelekto vaikus, problemas ir kurdama demokratinio miesto bendruomenę, 1992 m. įsteigė dienos centrą asmenims, turintiems proto negalią. 

Dienos centras „Šviesa“  yra Vilniaus m. savivaldybės dienos socialinės globos įstaiga sutrikusio intelekto žmonėms nuo 18 metų. Centrą lanko 72 asmenys, turintys gilią bei vidutinę protinę negalią, psichomotorinius vystymosi, autizmo sutrikimus ir kompleksinę negalią, sergantys epilepsija, cerebraliniu paralyžiumi. Centre siekiama sudaryti sąlygas lankytojams lavinti kasdieninio gyvenimo įgūdžius, pagal galimybes dirbti, atskleisti savo galias, bendrauti ir dalyvauti bendruomenės gyvenime. Centre veikia siuvimo, mezgimo, suvenyrų, keramikos, tekstilės ir kt. dirbtuvės. Teikiamos trumpalaikės socialinės globos paslaugos. Spręsdami šiuos uždavinius centro darbuotojai siekia sukurti tokią aplinką, kurioje žmogus su negalia galėtų būti saugus, jaustųsi priimtas ir suprastas.

SKAITAU LENGVAIDienos centro „Šviesa“ vizija
Asmenims, turintiems proto ir kompleksinę negalią, sudaromos sąlygos ir jie yra įgalinti visaverčiam bendruomeniniam gyvenimui humaniškoje visuomenėje. 
Dienos centro „Šviesa“ misija
 • teikti auštos kokybės dienos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas bendruomeninėje aplinkoje;
 • sukurti lankytojų galių ir gebėjimų realizavimo sąlygas;
 • bendrai kurti humanišką visuomenę.

Dienos centro „Šviesa“ paslaugų gavėjai, jų Seniūnų tarybos sprendimu vadinami lankytojais.   

Dienos centro „Šviesa“ bendruomenės nariai – lankytojai, jų šeimos nariai ir globėjai, darbuotojai, savanoriai. 

Dienos centro „Šviesa“ vertybės
 • Pagarba;
 • Unikalumas;
 • Lygios galimybės;
 • Apsisprendimo teisė;
 • Galios ir potencialas; 
 • Visavertis dalyvavimas;
 • Atvirumas visuomenei; 
 • Kokybė;
 • Atsakingumas;
 • Kūrybiškumas;
 • Profesionalumas.
Ilgalaikiai (strateginiai) tikslai
 1. Plėsti ir tobulinti socialinės globos paslaugas asmenims, turintiems vidutinę ir sunkią proto ir kompleksinę negalią, atsižvelgiant į kintančius Centro bendruomenės narių poreikius, Lietuvos Respublikos vykdomą socialinę politiką, Vilniaus miesto savivaldybės keliamus reikalavimus. 
 2. Užtikrinti asmenims prasmingą veiklą dienos metu, siekiant ugdyti ir palaikyti jų savarankiškumą, gerinti gyvenimo kokybę ir sudaryti jiems sąlygas bei įgalinti visaverčiam socialiniam gyvenimui bendruomenėje. 
 3. Formuoti demokratinės visuomenės humanišką požiūrį į asmenis, turinčius proto ir kompleksinę negalią.

Ilgalaikiai kokybės užtikrinimo ir tobulinimo tikslai
 1. Vykdyti pokyčius pagal lankytojų, jų artimųjų / globėjų, darbuotojų, suinteresuotų šalių, finansuotojo poreikius ir vidaus bei išorės paslaugų kokybės vertinimus bei pasiektus paslaugų teikimo rezultatus.
 2. Nuolat tobulinti ir atnaujinti paslaugų teikimo metodus, taikyti inovacijas.
 3. Nuolat gerinti fizinę ir informacinę dienos centro aplinką, vadovaujantis maksimalaus saugumo ir universalaus dizaino principais.
 4. Gerinti paslaugų teikimo kokybės kultūrą.
 5. Nuolat tobulinti personalo, ypač lankytojams tiesiogiai teikiančių paslaugas specialistų, kvalifikaciją ir profesionalumą.
 6. Telkti Centro bendruomenę bendram darbui.
 7. Puoselėti ryšius su Centro socialiniais partneriais, Užupio bendruomene, įvertinti jų poreikius, lūkesčius ir atsakingai į juo reaguoti.
Dienos centro „Šviesa“ vadovybė įsipareigoja
 • Skirti pakankamus išteklius Centro veiklos tikslams ir kokybės politikai įgyvendinti. 
 • Visą Centro bendruomenę telkti kokybės politikai įgyvendinti, ją išaiškinti kitoms suinteresuotoms šalims, į šios politikos vykdymą įtraukti ir socialiniu partnerius. Kasmet peržiūrėti kokybės politikos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą. 
 • Sudaryti sąlygas, kad lankytojams ir jų šeimos nariams teikiamos socialinės paslaugos būtų kokybiškos ir saugios. 
 • Sudaryti sąlygas nuolatiniam darbuotojų mokymuisi ir profesiniam tobulėjimui.
 • Atpažinti darbuotojų gebėjimus ir stiprinti motyvaciją. 
 • Palaikyti ir skatinti gerus bendruomenės narių tarpusavio santykius, skatinti jų iniciatyvą ir pasiūlymus.

Su dienos centro „Šviesa“ kokybės politika yra susipažinę visi Centro bendruomenės nariai. Ji yra prieinama suinteresuotoms šalims. Visi bendruomenės nariai siekia, kad jų veikla atitiktų kokybės politikos nuostatas.